U bent hier

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN
 
Lees deze Voorwaarden aandachtig door voordat u deze website ('de Site') gaat gebruiken. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken en het gebruik van de Site, evenals op de Inhoud (die hierna wordt gedefinieerd), informatie, aanbevelingen en/of diensten die u op of via de Site worden verstrekt. Door uw toegang tot en het gebruik van de Site, geeft u aan dat u met al deze voorwaarden akkoord gaat. Deze vormen een aanvulling op alle andere wet- of regelgeving die van toepassing is op de Site, het internet, en/of het wereldwijde web. Verlaat de Site als u niet met al deze Voorwaarden akkoord gaat.
 
Eigendom van inhoud
De Site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Beyond Interior. Alle inhoud die op de Site wordt aangekondigd of getoond, waaronder, maar niet beperkt tot, tekst, grafische bestanden, foto's, afbeeldingen, bewegende afbeeldingen, geluid, illustraties en software ('Inhoud') is eigendom van Beyond Interior en/of zijn groepsmaatschappijen (hierna in dit document 'Beyond Interior' te noemen), zijn licentiegevers en/of de verstrekkers van inhoud. Alle elementen van de Site waaronder, maar niet beperkt tot, de algemene vormgeving en de Inhoud, zijn auteursrechtelijk beschermd, en indien van toepassing beschermd door ontwerpen handelsmerkrechten. In het algemeen is hierop de bescherming van toepassing die wordt toegekend door de wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder onrechtmatige daad en oneerlijke concurrentie. Onderdelen of elementen van de Site of haar Inhoud mogen niet worden gekopieerd of via welke weg dan ook verder worden verzonden, behalve voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Beyond Interior. De Site, de Inhoud ervan en alle gerelateerde rechten blijven het exclusieve eigendom van Beyond Interior of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
 
 
Toestemming inzake auteursrecht
De auteursrechten van alle Inhoud zijn en blijven eigendom van Beyond Interior. Behalve voor zover dit anderszins is aangegeven in specifieke documenten binnen de Site, mag u de documenten, audio en video die u op de Site aantreft uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en nietcommerciële doelstellingen bekijken, afspelen en downloaden. Het is niet toegestaan om enig materiaal te wijzigen, noch om enige Inhoud te kopiëren, verspreiden, verzenden, tentoon te stellen, uit te voeren, te reproduceren, publiceren, in licentie te geven, hiervan afgeleide werken te maken, over te dragen of te verkopen. Behalve voor zover dit is toegestaan op basis van het auteursrecht, mag u de Inhoud niet hergebruiken zonder hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beyond Interior te verkrijgen. Onder deze voorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website of computernetwerk verboden. U mag geen auteursrechtelijke, handelsmerk of andere auteursrechtelijke kennisgevingen verwijderen van materiaal dat u op de Site aantreft.
 
 
Toestemming inzake handelsmerken
Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van Beyond Interior die hierin worden gebruikt (waaronder maar niet beperkt tot: het woordmerk 'Beyond Interior' en 'het Beyond Interiorbeeldmerk') zijn handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Beyond Interior of aan haar gerelateerde ondernemingen, tenzij anders wordt aangegeven. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beyond Interior handelsmerken van Beyond Interior op enigerlei wijze te gebruiken, kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, plaatsen, verzenden, verspreiden of wijzigen, ook niet in reclame of publiciteit verbonden aan de verspreiding van materiaal op de Site. Het gebruik van handelsmerken van Beyond Interior op enige andere website of computernetwerk, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Site op een externe internetsite of het creëren van koppelingen, hypertext, links of deeplinks tussen de Site en enige andere internetsite, is zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beyond Interior niet toegestaan.
 
Uitsluiting van garantie
De Site en de Inhoud worden 'in de staat waarin zij zich bevinden' aangeboden ('as is') en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties, waaronder maar niet beperkt tot, impliciete garanties van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet inbreukmakendheid, voor zover dit rechtens is toegestaan. De informatie op de Site is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden en houdt geen advies in.
Beyond Interior garandeert de volgende zaken niet: dat de informatie en/of faciliteiten die op de site staan nauwkeurig, volledig of actueel zijn, dat de Site onafgebroken beschikbaar of vrij van fouten is, dat gebreken aan de Site worden gecorrigeerd en dat de Site of de server die toegang biedt tot de Site geen virussen of andere schadelijke componenten bevat. Beyond Interior geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik van de materialen op de Site wat betreft de juistheid, nauwkeurigheid, het nut, de tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins, in elk afzonderlijk geval voor zover dit op grond van toepasselijk recht is toegestaan.
Beyond Interior behoudt zich het recht voor om de Site op enig moment zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk te onderbreken of in te trekken zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid voor Beyond Interior ontstaat.
 
Beperking van aansprakelijkheid
U gebruikt de Site op eigen risico. Beyond Interior, of aan hem gelieerde ondernemingen, medewerkers, bestuurders, agenten of andere partijen die zijn betrokken bij het maken, produceren of aanleveren van de Site zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere schade, gevolgschade of andere schade als gevolg van het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de site, waaronder schade veroorzaakt door virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de Site, zelfs als Beyond Interior op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De uitsluiting van aansprakelijkheid is begrensd door de mate waarin deze uitsluiting door het recht is toegestaan.
 
Koppelingen naar derde partijen
Periodiek kunnen voor uw gebruiksgemak en om het gebruik van de Site te verbeteren, koppelingen worden aangeboden naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Hieronder vallen koppelingen naar partners die de beeldmerken van Beyond Interior kunnen gebruiken als onderdeel van een cobrandingovereenkomst. De sites waarnaar u de koppeling kunt volgen hebben een eigen privacybeleid en hoewel Beyond Interior zich inspant om de integriteit van zijn Site te beschermen, is Beyond Interior niet verantwoordelijk voor en kan Beyond Interior niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en activiteiten van deze sites. Uw bezoek aan/toegang tot deze sites is daarom volledig op eigen risico. Houd er rekening mee dat deze andere sites hun eigen cookies naar gebruikers kunnen sturen, gegevens kunnen verzamelen of om persoonlijke gegevens kunnen verzoeken. Daarom raden we u aan om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid van deze websites te raadplegen voordat u deze gebruikt.
 
Misbruik van de Site
Het is u niet toegestaan de Site te gebruiken om berichten te plaatsen of materiaal te verzenden dat inbreukmakend, bedreigend, vals, misleidend, opruiend, lasterlijk, inbreukmakend op privacy, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminatoir, onrechtmatig is of kan zijn of enig materiaal dat gedrag oplevert of in de hand werkt dat kan worden opgevat als een strafrechtelijk vergrijp, dat de rechten van enige partij schendt of dat anderszins aanleiding kan geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of dat in strijd is met een wettelijke bepaling. Het is u ook niet toegestaan om de Site te gebruiken om te adverteren of commerciële verzoeken te doen.
 
Disclaimer inzake deelname
Beyond Interior maakt het periodiek mogelijk om door u gegenereerde inhoud te bekijken en te verspreiden, o.a. via e-postings en het verzenden van postkaarten naar andere personen. Als u hiervan gebruikmaakt, erkent u dat Beyond Interior uitsluitend optreedt als een passief distributiekanaal en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud van de mededelingen en de materialen die door u of andere gebruikers zijn gemaakt.
Beyond Interior behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken berichten en materialen die als niet in overeenstemming met deze Voorwaarden worden beschouwd, of anderszins voor Beyond Interior niet acceptabel zijn, te blokkeren of te verwijderen.
 
Ongevraagde ideeën
Beyond Interior heeft het beleid dat geen ongevraagd ingediende ideeën, uitvindingen, ontwerpen en/of andere materialen van personen buiten Beyond Interior worden beoordeeld of geaccepteerd, of deze nu bestaan uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, gegevens of anderszins (het 'Materiaal'). Plaats daarom geen Materiaal op de Site en stuur Beyond Interior geen Materiaal via e-mail of anderszins.
 
Wijzigingen van de Voorwaarden
Beyond Interior behoudt zich het recht voor, om te allen tijde naar eigen goeddunken onderdelen van deze Voorwaarden te wijzigen, toe te voegen of  te verwijderen. Controleer deze Voorwaarden daarom periodiek op wijzigingen. De voortzetting van uw gebruik van de Site na het publiceren van wijzigingen in deze Voorwaarden (waaronder het privacybeleid van Beyond Interior) houdt in dat u die wijzigingen aanvaardt.
 
Aankopen
Als we het mogelijk maken om producten via de Site te bestellen, lees dan ook de voorwaarden die op dergelijke aankopen van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn te vinden op de pagina waar u uw bestelling kunt plaatsen.
 
Toepasselijk recht en jurisdictie
Op deze Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en partijen onderwerpen zich hierbij aan de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken in Amsterdam. Indien de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de laatstgenoemde rechter niet geldig en/of afdwingbaar is, stemt Beyond Interior ermee in dat dit artikel als 'niet-uitsluitend' dient te worden opgevat. In het algemeen: indien enig onderdeel van deze Voorwaarden nietig wordt of als nietig wordt beschouwd, tast dit de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aan. Het nietige onderdeel zal worden vervangen door bepalingen die geldig zijn, rechtskracht hebben en, voor zover mogelijk en toegestaan, identiek zijn aan het nietige onderdeel.
 
Privacybeleid
Beyond Interior en de aan haar gelieerde (recht-)personen (tezamen 'Beyond Interior', 'we' en 'ons') respecteren de privacy van de bezoekers van de website en onze plaatselijke websites die hieraan zijn gerelateerd, en we besteden veel aandacht aan het beschermen van uw gegevens. Dit privacybeleid vertelt u welke gegevens we van u verzamelen, op welke wijze we deze kunnen gebruiken en de maatregelen die we nemen om de bescherming hiervan te verzekeren.
 
Welk soort informatie verzamelen we?
Er zijn gevallen waarin Beyond Interior u naar uw persoonlijke gegevens kan vragen, zoals uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, enz. We doen dit bijvoorbeeld wanneer u zich opgeeft voor wedstrijden/promoties, reageert op berichten zoals via e-mail, en voor diensten die een registratie of abonnement vereisen. Als u op onze mailinglijst wilt staan, zullen we u vragen dit actief te bevestigen ('opt-in'). We kunnen ook van u persoonlijke gegevens over een derde partij verzamelen, bijvoorbeeld als u met de website een e-postcard kunt verzenden. In dat geval moeten we de naam en het e-mailadres van de ontvanger weten. Die informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het beschreven doel (het bezorgen van de e-postcard) en Beyond Interior neemt verder geen contact op met de derde partij tenzij deze derde partij contact met ons opneemt. We gebruiken 'cookies' om informatie over uw bezoeken aan onze website te verzamelen en uw beleving van de site te verbeteren. Als u onze website bezoekt, verzamelen we zogenaamde 'click stream'-gegevens (zoals serveradres, domeinnaam). Deze informatie kan worden gecombineerd met informatie waarvan u ons hebt voorzien (bijvoorbeeld door registratie). Hiermee kunnen we uw bezoeken analyseren en deze beter aan u aanpassen.
 
Gebruik van gegevens van bezoekers
Alle persoonlijke gegevens die we over u verkrijgen, worden door ons vastgelegd, gebruikt en beveiligd in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens in de eerste plaats gebruiken om u producten en diensten aan te bieden en, bijvoorbeeld: u per e-mail of sms-berichten informatie/materiaal te sturen over producten, aanbiedingen en nieuws waarvan we denken dat u daar mogelijk belangstelling voor hebt. Deze informatie kan betrekking hebben op producten, aanbiedingen en nieuws van Beyond Interior en/of zijn licentienemers of met zorg geselecteerde commerciële partners. We sturen u dit uitsluitend als u hebt bevestigd ('opt-in') dat u e-mails en/of sms-berichten van Beyond Interior wenst te ontvangen. Indien u geen e-mails en/of sms-berichten meer van ons wenst te ontvangen of als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen of uw persoonlijke gegevens uit onze database wenst te verwijderen, verwijzen we u naar het hoofdstuk 'Afmelden ('opt-out'), verwijderen of wijzigen van persoonlijke gegevens' hieronder. We analyseren de bezoeken aan de website om meer te weten te komen over de belangstelling van onze bezoekers in totaal, en om ook op persoonlijk vlak uw belangstelling en behoeften beter te kunnen begrijpen, zodat we onze producten en diensten kunnen verbeteren en u het soort inhoud, kenmerken en promoties te kunnen aanbieden waarin u het meest bent geïnteresseerd.
 
Wie de informatie over de bezoekers beheert
De wereldwijde en plaatselijke websites van Beyond Interior en de verzamelde gegevens worden beheerd door Beyond Interior. De servers die toegang geven tot de wereldwijde en plaatselijke websites van Beyond Interior, bevinden zich in Nederland. Als u zich buiten Nederland bevindt, houd er dan rekening mee dat de door u verstrekte gegevens naar Nederland worden overgebracht. Door deze gegevens te verstrekken, geeft u toestemming voor het overbrengen van de gegevens. Beyond Interior is een overeenkomst aangegaan met het hosting-bedrijf in Nederland om voldoende waarborgen te bieden ter bescherming van uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en dit privacybeleid behandeld.
 
Bescherming van gegevens van bezoekers 
Om de gegevens die u ons verstrekt door onze website te bezoeken te beschermen, hebben we verschillende beveiligingsmaatregelen doorgevoerd. Uw persoonlijke gegevens worden achter beveiligde netwerken opgeslagen en zijn uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal mensen met speciale toegangsrechten die gehouden zijn deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. Houd er echter rekening mee dat altijd als u persoonlijke gegevens online indient, het risico bestaat dat derde partijen deze informatie onderscheppen en gebruiken. Hoewel Beyond Interior ernaar streeft om de persoonlijke gegevens en privacy van zijn gebruikers te beschermen, kunnen we niet instaan voor de beveiliging van informatie die u online bekendmaakt en u doet dit op eigen risico.
 
Privacy van kinderen
Beyond Interior moedigt ouders en verzorgers aan om tijd online door te brengen met hun kinderen en om deel te nemen aan de activiteiten die worden aangeboden op de vele sites die het wereldwijde web aanbiedt.
Als een kind zijn/haar registratie probeert in te dienen wordt hem/haar gevraagd om dezelfde soort gegevens als we hierboven hebben aangegeven in het hoofdstuk 'Welk soort informatie verzamelen we?'. Bovendien kan de informatie die door het kind is verstrekt en die (bijvoorbeeld via het gebruik van cookies) gedurende zijn/haar bezoeken is verzameld, worden gebruikt zoals aangegeven in het aangegeven hoofdstuk hierboven. Beyond Interior zet zich in om de privacy van kinderen te beschermen en heeft niet de bedoeling om persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Als je een kind bent van minder dan 13 jaar oud en je probeert je aan te melden, wordt de aanmelding geweigerd en we vertellen je dan dat we geen aanmeldingen van kinderen jonger dan 13 jaar oud accepteren. We raden ouders en verzorgers van kinderen onder de 13 aan om regelmatig het gebruik van e-mail en andere online activiteiten van hun kinderen te controleren en te bewaken.
 
Koppelingen naar derde partijen
We voegen op de website voor uw gebruiksgemak en om het gebruik van de website te verbeteren koppelingen in naar derde partijen, waarvoor dit privacybeleid niet geldt. Deze koppelingen leiden u naar sites die niet vallen onder onze dienstverlening, die buiten de Site van Beyond Interior staan en waarover wij geen zeggenschap hebben. Hieronder vallen koppelingen van partners die de beeldmerken van Beyond Interior kunnen gebruiken als onderdeel van een co-brandingovereenkomst. De sites waarnaar u de koppeling kunt volgen hebben een eigen privacybeleid en hoewel we ons inspannen om de integriteit van onze site te beschermen, is Beyond Interior niet verantwoordelijk voor en kan Beyond Interior niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en activiteiten van deze sites. Uw bezoek aan/toegang tot deze sites is daarom volledig op eigen risico. Houd er rekening mee dat deze andere sites hun eigen cookies aan gebruikers kunnen sturen, gegevens kunnen verzamelen of om persoonlijke gegevens kunnen verzoeken.
 
Gebruik van cookies
Een cookie is een kleine gegevensreeks die de website die u bezoekt voor identificatiedoeleinden naar uw computer stuurt. Cookies kunnen worden gebruikt om uw activiteiten op de website te volgen en die informatie helpt ons uw voorkeuren te begrijpen en uw beleving van de website te verbeteren. Cookies worden ook gebruikt om bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan.
U kunt alle cookies uitschakelen als u deze niet wenst te ontvangen. U kunt uw computer u ook laten waarschuwen als cookies worden gebruikt. Voor beide opties moet u de instellingen van uw browser (zoals Internet Explorer) aanpassen. Er zijn eveneens softwareproducten verkrijgbaar die cookies voor u kunnen beheren. Houd er echter rekening mee dat wanneer u uw computer instelt om cookies te weigeren, dit de functionaliteit van de website die u bezoekt kan beperken. Het is dan mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde functies van de website.
 
Afmelden ('opt-out'), verwijderen of wijzigen van persoonlijke gegevens
U kunt ervoor kiezen om alle persoonlijke gegevens uit onze database te laten verwijderen. Aan het einde van de email die u van Beyond Interior heeft ontvangen kunt u uw persoonlijke gegevens verwijderen of wijzigen. We raden u aan uw persoonlijke gegevens bij te werken als zich hierin wijzigingen voordoen.
 
Uw toestemming
Door de websites van Beyond Interior te gebruiken geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid evenals met onze Voorwaarden. Als u niet instemt met de voorwaarden van ons privacybeleid en onze Voorwaarden, voorzie ons dan niet van uw persoonlijke gegevens en verlaat deze website.
 
Online beleid
Het privacybeleid strekt zich niet uit tot zaken die inherent zijn aan de werking van het internet, en daarom niet onder de zeggenschap van Beyond Interior vallen en dit dient niet te worden toegepast op enige wijze die strijdig is met toepasselijk recht of regelgeving van de overheid. Dit online privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die via onze website wordt verzameld en is niet van toepassing op informatie die off-line bijeen wordt gebracht.
 
Melding en procedure voor verwijdering van auteursrechterlijk beschermd materiaal
Verstrek Beyond Interior schriftelijk de hieronder aangegeven informatie als u van mening bent dat werk van u is gekopieerd op een wijze die inbreuk maakt op uw auteursrecht. Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend dient om Beyond Interior ervan kennis te geven dat inbreuk is gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermde materiaal.
De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
Duidelijke en toereikende informatie om aan te tonen dat u de eigenaar bent van het aangevochten auteursrechtelijke belang, of dat u toestemming hebt om te handelen namens de eigenaar van het auteursrechtelijke belang;
Een verklaring waarin Beyond Interior wordt gevrijwaard tegen eventuele vorderingen van derden, welke voortvloeien uit de toekenning of de afwijzing van deze melding of het voldoen aan het verzoek dat in deze melding wordt aangegeven;
Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop naar uw mening inbreuk wordt gemaakt;
Een beschrijving van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt en waar zich dit op de Site bevindt;
Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Beyond Interior neemt de melding uitsluitend in behandeling als deze de hierboven aangegeven informatie bevat. Indien de melding niet voldoet aan deze criteria, stellen we u in staat om de melding te wijzigen en te verduidelijken. Indien de melding hierna nog steeds niet voldoet aan de criteria, wordt de melding niet-ontvankelijk verklaard. Beyond Interior zal op basis van het Nederlands recht de beweerdelijke inbreuk op het auteursrechtelijk in overweging nemen. Zodra Beyond Interior vaststelt dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk maakt op uw auteursrecht, zal het inbreukmakende materiaal van de website worden verwijderd.
 
Wijzigingen van het beleid en voorwaarden
Het kan periodiek noodzakelijk zijn dit beleid en deze voorwaarden te wijzigen, als gevolg van wijzigingen in regelgeving en om dit aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden op het internet. Daarom behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze wijzigingen aan te brengen en verzoeken we u om deze pagina periodiek te raadplegen, omdat u aan deze wijzigingen bent gebonden wanneer u onze website bezoekt.